Offer 3,000MNT Coupons
*1MNT - 100HP (Hebe Point)

1. 100,000MNT-аас дээш худалдан авалтад 3,000MNT купон бэлэглэж байна

2. Ашиглаж болох заагдсан хугацаа байхгүй.

3.  1MNT захиалга тутамд 1HP олох

4. HP нь зөвхөн гишүүн болсон үед хуримтлагдах бөгөөд хуримтлагдсан HP -г купон болгон хувиргаж хэрэглэнэ.

5. Купоныг 50,000MNT-аас дээш худалдан авалтанд хэрэглэж болох ба доод тал нь 1,000,000 HP хуримтлуулсны дараа хэрэглэж болно.

6. Худалдан авалтын дүнд хямдралын хязгаар байхгүй (Та зөвхөн оноотой бүтээгдэхүүн худалдан авах боломжтой.)