Partners Program
* 1MNT = 100HP (Hebe Point)

1. Сэтгэгдэл үлдээсэн хэрэглэгчдэд 3000MNT бэлэглэх болно

2. Сэтгэгдлүүд давхардах боломжтой

3. Ашиглаж болох заагдсан хугацаа байхгүй

4. 1MNT захиалга тутамд 1HP олох боломжтой

5. HP нь гишүүн болсон үед хуримтлагдах бөгөөд хуримтлагдсан HP-г купон болгосны дараа хэрэглэх боломжтой.

6.  Купоныг 50,000MNT-аас дээш худалдан авалтанд ашиглах боломжтой бөгөөд доод тал нь 1,000,000 HP хуримтлуулсны дараа хэрэглэж болно.

7. Худалдан авалтын дүнд хямдралын хязгаар байхгүй.